รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนทำหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ที่บัตรใกล้หมดอายุ

กรุณากรอกข้อมูลผู้ขึ้นทะเบียนที่ต้องการค้นหา
ชื่อ :  สกุล   *
วันที่บัตรหมดอายุ ตั้งแต่ :
  

ชื่อ-สกุล เลขทะเบียน ประเภทผู้ขึ้นทะเบียน จังหวัดที่ปฏิบัติหน้าที่ วันที่บัตรหมดอายุ จำนวนวัน หมายเหตุ
1 ถึง 74 ของ 74 | ไปที่หน้า
นางสาวสุวรรณา ศรีหงส์
463/2544
ไม่ระบุประเภท กรุงเทพมหานคร ,นนทบุรี ,สมุทรสาคร 12 มิ.ย. 2564 59 บัตรใกล้หมดอายุ
นายสมหวัง รวยสูงเนิน
1081/2544
ไม่ระบุประเภท นครราชสีมา 12 มิ.ย. 2564 59 บัตรใกล้หมดอายุ
นางนฎา ปิดทอง
1235/2544
ไม่ระบุประเภท อุบลราชธานี 12 มิ.ย. 2564 59 บัตรใกล้หมดอายุ
นายศุภกฤษ ตะภา
1441/2544
ไม่ระบุประเภท นครราชสีมา 12 มิ.ย. 2564 59 บัตรใกล้หมดอายุ
นางปัทมา ก้อนแหวน
518/2544
ไม่ระบุประเภท กรุงเทพมหานคร ,ปทุมธานี ,นนทบุรี 12 มิ.ย. 2564 59 บัตรใกล้หมดอายุ
นายชูชาติ เจริญลาภ
3351/2559
ไม่ระบุประเภท อุตรดิตถ์ 9 มิ.ย. 2564 56 บัตรใกล้หมดอายุ
นายศักรินทร์ ปานกลาง
3352/2559
ไม่ระบุประเภท ร้อยเอ็ด 9 มิ.ย. 2564 56 บัตรใกล้หมดอายุ
นางณัฐกิจ พลเยี่ยม
2778/2554
ไม่ระบุประเภท ลำพูน 7 มิ.ย. 2564 54 บัตรใกล้หมดอายุ
นายกฤษตะวัน พริกคง
2773/2554
ไม่ระบุประเภท นครศรีธรรมราช ,สุราษฎร์ธานี ,พัทลุง 7 มิ.ย. 2564 54 บัตรใกล้หมดอายุ
นางสาวยุวพร พลรักษ์
2787/2554
ไม่ระบุประเภท กรุงเทพมหานคร ,ตรัง 7 มิ.ย. 2564 54 บัตรใกล้หมดอายุ
นางชุติมา ปัญญาพรม
2775/2554
ไม่ระบุประเภท น่าน 7 มิ.ย. 2564 54 บัตรใกล้หมดอายุ
นางสาวณัฐนันท์ พิทักษา
2779/2554
ไม่ระบุประเภท นครราชสีมา 7 มิ.ย. 2564 54 บัตรใกล้หมดอายุ
นางสุทิตา พิชัยรัตน์
2794/2554
ไม่ระบุประเภท กรุงเทพมหานคร ,ภูเก็ต 7 มิ.ย. 2564 54 บัตรใกล้หมดอายุ
นายโชคชัย บุญชูช่วย
2776/2554
ไม่ระบุประเภท ชลบุรี 7 มิ.ย. 2564 54 บัตรใกล้หมดอายุ
นางสาวธันวดี รู้รอบ
2781/2554
ไม่ระบุประเภท นครราชสีมา 7 มิ.ย. 2564 54 บัตรใกล้หมดอายุ
นายวาทิศ สอนกอง
2801/2554
ไม่ระบุประเภท ,ชัยภูมิ ,ขอนแก่น 7 มิ.ย. 2564 54 บัตรใกล้หมดอายุ
นางสาวญาดา พิพัฒนวรคุณ
2777/2554
ไม่ระบุประเภท กรุงเทพมหานคร 7 มิ.ย. 2564 54 บัตรใกล้หมดอายุ
นางสาวนัฐกาญจน์ ตั้งพลาดิศัย
2782/2554
ไม่ระบุประเภท สงขลา 7 มิ.ย. 2564 54 บัตรใกล้หมดอายุ
นายกฤษตะวัน พริกคง
2773/2554
ไม่ระบุประเภท นครศรีธรรมราช ,สุราษฎร์ธานี ,พัทลุง 7 มิ.ย. 2564 54 บัตรใกล้หมดอายุ
นายนพดล พรหมสาขา ณ สกลนคร
3318/2559
ไม่ระบุประเภท นครราชสีมา 2 มิ.ย. 2564 49 บัตรใกล้หมดอายุ
นางสาวกษมน ลือนาม
3309/2559
ไม่ระบุประเภท มุกดาหาร ,อำนาจเจริญ ,อุบลราชธานี 2 มิ.ย. 2564 49 บัตรใกล้หมดอายุ
นางสุธินี คงเกลี้ยง
3343/2559
ไม่ระบุประเภท ระนอง 2 มิ.ย. 2564 49 บัตรใกล้หมดอายุ
นางสาวศิรินทรา ตุ้ยหล้า
3336/2559
ไม่ระบุประเภท ร้อยเอ็ด ,มหาสารคาม ,กาฬสินธุ์ 2 มิ.ย. 2564 49 บัตรใกล้หมดอายุ
นางสาวภัทรวดี ลำพองชาติ
3329/2559
ไม่ระบุประเภท ร้อยเอ็ด ,มหาสารคาม ,กาฬสินธุ์ 2 มิ.ย. 2564 49 บัตรใกล้หมดอายุ
นางสาวนันทิภา จิตมุสิก
3322/2559
ไม่ระบุประเภท ระนอง 2 มิ.ย. 2564 49 บัตรใกล้หมดอายุ
นางณัฐณิชา ยุทธวงศื
3314/2559
ไม่ระบุประเภท ตาก ,กำแพงเพชร ,สุโขทัย 2 มิ.ย. 2564 49 บัตรใกล้หมดอายุ
นางสาวอัญชลี บุญรัตนา
3348/2559
ไม่ระบุประเภท สงขลา 2 มิ.ย. 2564 49 บัตรใกล้หมดอายุ
นางสาวสายใจ ภู่สุด
3340/2559
ไม่ระบุประเภท นครปฐม ,สมุทรสงคราม 2 มิ.ย. 2564 49 บัตรใกล้หมดอายุ
นายรงค์รบ น้อยสกุล
3333/2559
ไม่ระบุประเภท เลย ,สมุทรสาคร 2 มิ.ย. 2564 49 บัตรใกล้หมดอายุ
นางสาวพิมลพร อินทนุพัฒน์
3326/2559
ไม่ระบุประเภท เพชรบุรี 2 มิ.ย. 2564 49 บัตรใกล้หมดอายุ
นางสาวกายทิพย์ เจริญรื่น
3310/2559
ไม่ระบุประเภท กรุงเทพมหานคร ,นครปฐม ,นนทบุรี 2 มิ.ย. 2564 49 บัตรใกล้หมดอายุ
นายสุเวคี ศรีวันทนาสกุล
3344/2559
ไม่ระบุประเภท พิษณุโลก 2 มิ.ย. 2564 49 บัตรใกล้หมดอายุ
นางสาวศิรินท์ทิพย์ ผอมน้อย
3337/2559
ไม่ระบุประเภท พังงา 2 มิ.ย. 2564 49 บัตรใกล้หมดอายุ
นางสาวมยุรฉัตร ตางระแม
3330/2559
ไม่ระบุประเภท ปทุมธานี ,สมุทรปราการ ,นนทบุรี 2 มิ.ย. 2564 49 บัตรใกล้หมดอายุ
นางสาวบุษยาภรณ์ ทองคำ
3323/2559
ไม่ระบุประเภท ศรีสะเกษ 2 มิ.ย. 2564 49 บัตรใกล้หมดอายุ
นายตุลพันธ์ รัตน์ธรรมดิษฐ์
3316/2559
ไม่ระบุประเภท อ่างทอง ,ระยอง ,ลำปาง 2 มิ.ย. 2564 49 บัตรใกล้หมดอายุ
นางสาวอัสนะ มามะ
3349/2559
ไม่ระบุประเภท ปัตตานี ,ยะลา ,นราธิวาส 2 มิ.ย. 2564 49 บัตรใกล้หมดอายุ
นายสุขเชษฐ์ พสุนนท์
3341/2559
ไม่ระบุประเภท อำนาจเจริญ ,มุกดาหาร ,ยโสธร 2 มิ.ย. 2564 49 บัตรใกล้หมดอายุ
นางรุ่งประภา วรจันทรา
3334/2559
ไม่ระบุประเภท สิงห์บุรี ,ลพบุรี ,อ่างทอง 2 มิ.ย. 2564 49 บัตรใกล้หมดอายุ
นายไพศาล บัวใหญ่รักษา
3327/2559
ไม่ระบุประเภท หนองบัวลำภู ,อุดรธานี 2 มิ.ย. 2564 49 บัตรใกล้หมดอายุ
นางนุชนารถ โรจนอุดมศาสตร์
3320/2559
ไม่ระบุประเภท ยะลา 2 มิ.ย. 2564 49 บัตรใกล้หมดอายุ
นางจุฬาลักษณ์ บัวตูม
3312/2559
ไม่ระบุประเภท พิจิตร 2 มิ.ย. 2564 49 บัตรใกล้หมดอายุ
นางสาวอรพรรณ ปานฝึกดี
3345/2559
ไม่ระบุประเภท ลพบุรี 2 มิ.ย. 2564 49 บัตรใกล้หมดอายุ
นางสาวศศิพร เลิศรันตพันธุ์
3338/2559
ไม่ระบุประเภท ตาก 2 มิ.ย. 2564 49 บัตรใกล้หมดอายุ
นางสาวเมติกา คัดคะนิน
3331/2559
ไม่ระบุประเภท ระนอง 2 มิ.ย. 2564 49 บัตรใกล้หมดอายุ
นางสาวประทีป เล่งน้อย
3324/2559
ไม่ระบุประเภท สงขลา 2 มิ.ย. 2564 49 บัตรใกล้หมดอายุ
นางสาวทรัพย์สิน พันธ์ศรี
3317/2559
ไม่ระบุประเภท บึงกาฬ,มุกดาหาร ,ยโสธร 2 มิ.ย. 2564 49 บัตรใกล้หมดอายุ
นางสาวเอื้อมเดือน นามวิเศษ
3350/2559
ไม่ระบุประเภท เพชรบูรณ์ ,ลำปาง ,สระบุรี 2 มิ.ย. 2564 49 บัตรใกล้หมดอายุ
นางสาวสุภาพ แสงดี
3342/2559
ไม่ระบุประเภท สงขลา 2 มิ.ย. 2564 49 บัตรใกล้หมดอายุ
นางสาวศิรประภา พุ่มลำเจียก
3335/2559
ไม่ระบุประเภท ลพบุรี ,สระบุรี,สิงห์บุรี 2 มิ.ย. 2564 49 บัตรใกล้หมดอายุ
นายฟุรกรณ์ บือแน
3328/2559
ไม่ระบุประเภท ปัตตานี ,ยะลา 2 มิ.ย. 2564 49 บัตรใกล้หมดอายุ
นางสาวนันทวัน นวลสุภา
3321/2559
ไม่ระบุประเภท สิงห์บุรี 2 มิ.ย. 2564 49 บัตรใกล้หมดอายุ
นางณภัทร สอนศีลพงศ์
3313/2559
ไม่ระบุประเภท นครราชสีมา ,ชัยภูมิ ,บุรีรัมย์ 2 มิ.ย. 2564 49 บัตรใกล้หมดอายุ
นางสาวอรรัญชนา ธรรมชัย
3346/2559
ไม่ระบุประเภท ระยอง 2 มิ.ย. 2564 49 บัตรใกล้หมดอายุ
นายศักดิ์สิทธิ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
3339/2559
ไม่ระบุประเภท สงขลา 2 มิ.ย. 2564 49 บัตรใกล้หมดอายุ
นางสาวเยาวนารี หีมยิ
3332/2559
ไม่ระบุประเภท ภูเก็ต 2 มิ.ย. 2564 49 บัตรใกล้หมดอายุ
นางพิมสาย วุฒินันท์
3325/2559
ไม่ระบุประเภท นราธิวาส ,สตูล 2 มิ.ย. 2564 49 บัตรใกล้หมดอายุ
นายวีระศักดิ์ ไกรสิทธิ์
3308/2559
ไม่ระบุประเภท นครศรีธรรมราช 11 พ.ค. 2564 27 บัตรใกล้หมดอายุ
นางสาวเขมิกา แก้วเขียว
2737/2554
ไม่ระบุประเภท ปราจีนบุรี 10 พ.ค. 2564 26 บัตรใกล้หมดอายุ
นายเนรมิต วิเชียรเครือ
2744/2554
ไม่ระบุประเภท หนองคาย ,บึงกาฬ,อุดรธานี 10 พ.ค. 2564 26 บัตรใกล้หมดอายุ
นางสาวขวัญฤทัย บศย์น้ำเพชร
2736/2554
ไม่ระบุประเภท เพชรบูรณ์ 10 พ.ค. 2564 26 บัตรใกล้หมดอายุ
นางสาวเกษนภา แขมพร
2704/2554
ไม่ระบุประเภท ฉะเชิงเทรา 4 พ.ค. 2564 20 บัตรใกล้หมดอายุ
นางกานดา ดีปาน
2741/2554
ไม่ระบุประเภท ชลบุรี 4 พ.ค. 2564 20 บัตรใกล้หมดอายุ
นายสนิตย์ จองโพธิ์
1092/2544
ไม่ระบุประเภท ชัยภูมิ 4 พ.ค. 2564 20 บัตรใกล้หมดอายุ
นางสาวพัชรินทร์ ทองคำ
2712/2554
ไม่ระบุประเภท ,เชียงใหม่ 4 พ.ค. 2564 20 บัตรใกล้หมดอายุ
นางสาวภัทรฐานิษฐ์ ประสิทธิชัย
3305/2559
ไม่ระบุประเภท ,กรุงเทพมหานคร 2 พ.ค. 2564 18 บัตรใกล้หมดอายุ
นางสาวสุพัตรา ตะกรุดทอง
3307/2559
ไม่ระบุประเภท กรุงเทพมหานคร 2 พ.ค. 2564 18 บัตรใกล้หมดอายุ
นางสาวนิตยา โพธิ์อ้น
3304/2559
ไม่ระบุประเภท ,กรุงเทพมหานคร ,สุพรรณบุรี 2 พ.ค. 2564 18 บัตรใกล้หมดอายุ
นางฉวีวรรณ ศรีสุราช
1439/2544
ไม่ระบุประเภท ,ชัยภูมิ 23 เม.ย. 2564 9 บัตรใกล้หมดอายุ
นางจันทร์จิรา ปาลีเรียม
1813/2549
ไม่ระบุประเภท เชียงราย 21 เม.ย. 2564 7 บัตรใกล้หมดอายุ
นางราณี เนตรน้อย
3300/2559
ไม่ระบุประเภท เชียงใหม่ 21 เม.ย. 2564 7 บัตรใกล้หมดอายุ
นางสมจิต จรูญพงศ์
3301/2559
ไม่ระบุประเภท สงขลา 21 เม.ย. 2564 7 บัตรใกล้หมดอายุ
นางวิบุญรัตน์ ลดาพงษ์พัฒนา
1759/2549
ไม่ระบุประเภท เชียงใหม่ 21 เม.ย. 2564 7 บัตรใกล้หมดอายุ
นางสาวสุมาลี ชงจังหรีด
3299/2559
ไม่ระบุประเภท นครราชสีมา 17 เม.ย. 2564 3 บัตรใกล้หมดอายุ