รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนทำหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ที่บัตรใกล้หมดอายุ

กรุณากรอกข้อมูลผู้ขึ้นทะเบียนที่ต้องการค้นหา
ชื่อ :  สกุล   *
วันที่บัตรหมดอายุ ตั้งแต่ :
  

ชื่อ-สกุล เลขทะเบียน ประเภทผู้ขึ้นทะเบียน จังหวัดที่ปฏิบัติหน้าที่ วันที่บัตรหมดอายุ จำนวนวัน หมายเหตุ
1 ถึง 38 ของ 38 | ไปที่หน้า
นางสาวพิมประภัส ป่องเต่า
3175/2558
ไม่ระบุประเภท กรุงเทพมหานคร 4 มิ.ย. 2563 56 บัตรใกล้หมดอายุ
นายยนต์ พรหมแดง
2640/2553
ไม่ระบุประเภท หนองบัวลำภู 4 มิ.ย. 2563 56 บัตรใกล้หมดอายุ
นางสาวธนธร ภูมี
3172/2558
ไม่ระบุประเภท นนทบุรี ,กรุงเทพมหานคร ,สมุทรสาคร 4 มิ.ย. 2563 56 บัตรใกล้หมดอายุ
นายสฤษดิ์ ภูพีระสุงพงษ์
3176/2558
ไม่ระบุประเภท กรุงเทพมหานคร ,สมุทรปราการ ,นนทบุรี 4 มิ.ย. 2563 56 บัตรใกล้หมดอายุ
นางกุลณิชชา ชูชาติ
2642/2553
ไม่ระบุประเภท ระนอง 4 มิ.ย. 2563 56 บัตรใกล้หมดอายุ
นางสาวปุญโญทัย ฤกษ์จำเนียร
3173/2558
ไม่ระบุประเภท กรุงเทพมหานคร ,ชัยนาท ,ลำพูน 4 มิ.ย. 2563 56 บัตรใกล้หมดอายุ
นายอัครพล สมศรีโหน่ง
3177/2558
ไม่ระบุประเภท อุดรธานี ,หนองคาย ,หนองบัวลำภู 4 มิ.ย. 2563 56 บัตรใกล้หมดอายุ
นางสาวปฏิญญา แกล้วทนงค์
3174/2558
ไม่ระบุประเภท ตรัง ,กรุงเทพมหานคร 4 มิ.ย. 2563 56 บัตรใกล้หมดอายุ
นางสาวกนกพรรณ ทิศเชย
2618/2553
ไม่ระบุประเภท เชียงราย 1 มิ.ย. 2563 53 บัตรใกล้หมดอายุ
นางสาวบัณฑิตา สุปัญญา
2624/2553
ไม่ระบุประเภท กรุงเทพมหานคร ,นนทบุรี ,ปทุมธานี 1 มิ.ย. 2563 53 บัตรใกล้หมดอายุ
นางผ่องศรี หิรัญบริรักษ์
2626/2553
ไม่ระบุประเภท สุรินทร์ 1 มิ.ย. 2563 53 บัตรใกล้หมดอายุ
นางพรรณนิภา เกสรสุคนธ์
2628/2553
ไม่ระบุประเภท นนทบุรี 1 มิ.ย. 2563 53 บัตรใกล้หมดอายุ
นายปิยพงษ์ กัณทะกาลัง
3168/2558
ไม่ระบุประเภท น่าน ,แพร่ ,ลำปาง 24 พ.ค. 2563 45 บัตรใกล้หมดอายุ
นางสาวสุทธิวรรณ สุทธิอาคาร
3169/2558
ไม่ระบุประเภท ยโสธร 24 พ.ค. 2563 45 บัตรใกล้หมดอายุ
นางสาวณริน ศรีคล้าย
3166/2558
ไม่ระบุประเภท ฉะเชิงเทรา 24 พ.ค. 2563 45 บัตรใกล้หมดอายุ
นางสาวอาภรณ์ พัสดร
3170/2558
ไม่ระบุประเภท ชลบุรี 24 พ.ค. 2563 45 บัตรใกล้หมดอายุ
นายธนยศ ยันตะนะ
3167/2558
ไม่ระบุประเภท ฉะเชิงเทรา 24 พ.ค. 2563 45 บัตรใกล้หมดอายุ
นางสาวอัจฉราพร ปะทิ
3171/2558
ไม่ระบุประเภท น่าน ,แพร่ ,ลำปาง 24 พ.ค. 2563 45 บัตรใกล้หมดอายุ
นางสาวเทวารัฐ จึงธนภัทร
658/2548
ไม่ระบุประเภท กรุงเทพมหานคร ,ปทุมธานี ,สมุทรสาคร 19 พ.ค. 2563 40 บัตรใกล้หมดอายุ
นางสาวลำภู เปรมจิตร์
1934/2548
ไม่ระบุประเภท สมุทรปราการ ,สุโขทัย ,อุตรดิตถ์ 19 พ.ค. 2563 40 บัตรใกล้หมดอายุ
นางสาวลลิตา ตรีสุคนธ์
2600/2553
ไม่ระบุประเภท กรุงเทพมหานคร ,ปทุมธานี ,นนทบุรี 4 พ.ค. 2563 25 บัตรใกล้หมดอายุ
นางสาวสุไรดา การี
2610/2553
ไม่ระบุประเภท ปัตตานี 4 พ.ค. 2563 25 บัตรใกล้หมดอายุ
นายทัศนพงษ์ สายน้อยยาว
1148/2553
ไม่ระบุประเภท สุรินทร์ 4 พ.ค. 2563 25 บัตรใกล้หมดอายุ
นางสาวณิชาวี กุลพรพิพัฒน์
2483/2553
ไม่ระบุประเภท เชียงใหม่ ,เชียงราย 4 พ.ค. 2563 25 บัตรใกล้หมดอายุ
นางสาวอัจฉรา สีหาวัตร
2616/2553
ไม่ระบุประเภท ขอนแก่น 4 พ.ค. 2563 25 บัตรใกล้หมดอายุ
นางสาววันทนาพร ผลพิกุล
2597/2553
ไม่ระบุประเภท อุตรดิตถ์ 4 พ.ค. 2563 25 บัตรใกล้หมดอายุ
นางสาวกาญจนา จำนงค์บุญ
3157/2558
ไม่ระบุประเภท กรุงเทพมหานคร 26 เม.ย. 2563 17 บัตรใกล้หมดอายุ
นางสาวอรณี สุวรรณนิมิตร
3162/2558
ไม่ระบุประเภท กรุงเทพมหานคร ,นนทบุรี ,สมุทรปราการ 26 เม.ย. 2563 17 บัตรใกล้หมดอายุ
นายพิทยา สุขธงไชยกุูล
3158/2558
ไม่ระบุประเภท ชลบุรี ,ระยอง 26 เม.ย. 2563 17 บัตรใกล้หมดอายุ
นางพัชรินทร์ ขันติบุตร
3159/2558
ไม่ระบุประเภท กรุงเทพมหานคร ,ลพบุรี ,สระบุรี 26 เม.ย. 2563 17 บัตรใกล้หมดอายุ
นางสุปราณี สมนา
3160/2558
ไม่ระบุประเภท เชียงราย 26 เม.ย. 2563 17 บัตรใกล้หมดอายุ
นางชัชฎาภรณ์ สิงห์ล้ำ
1411/2553
ไม่ระบุประเภท ,เลย 9 เม.ย. 2563 - บัตรใกล้หมดอายุ
นางสาวเพียงตะวัน อ่อนกำปัง
2042/2553
ไม่ระบุประเภท ,สิงห์บุรี ,สุพรรณบุรี 9 เม.ย. 2563 - บัตรใกล้หมดอายุ
นางปิยนาถ พรินทรากูล
2480/2553
ไม่ระบุประเภท ลำปาง 9 เม.ย. 2563 - บัตรใกล้หมดอายุ
นางเกศินี เตียวย่อง
2169/2553
ไม่ระบุประเภท ยะลา ,พะเยา ,นครศรีธรรมราช 9 เม.ย. 2563 - บัตรใกล้หมดอายุ
นางดวงพร รามด้วง
2325/2553
ไม่ระบุประเภท กำแพงเพชร ,อ่างทอง ,อ่างทอง 9 เม.ย. 2563 - บัตรใกล้หมดอายุ
นางสาวอทัยพร คงชู
443/2553
ไม่ระบุประเภท ปัตตานี 9 เม.ย. 2563 - บัตรใกล้หมดอายุ
นางสาวปณิตา อิทธิกุล
2419/2553
ไม่ระบุประเภท ระนอง ,ชุมพร ,สุราษฎร์ธานี 9 เม.ย. 2563 - บัตรใกล้หมดอายุ