รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนทำหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ที่บัตรใกล้หมดอายุ

กรุณากรอกข้อมูลผู้ขึ้นทะเบียนที่ต้องการค้นหา
ชื่อ :  สกุล   *
วันที่บัตรหมดอายุ ตั้งแต่ :
  

ชื่อ-สกุล เลขทะเบียน ประเภทผู้ขึ้นทะเบียน จังหวัดที่ปฏิบัติหน้าที่ วันที่บัตรหมดอายุ จำนวนวัน หมายเหตุ
1 ถึง 30 ของ 30 | ไปที่หน้า
นางสาวสมลักษณ์ อ่อนกล้า
3186/2558
ไม่ระบุประเภท ,กำแพงเพชร 21 ก.ค. 2563 53 บัตรใกล้หมดอายุ
นางสาวสาวิตรี พลทวี
3191/2558
ไม่ระบุประเภท สระบุรี,สิงห์บุรี 21 ก.ค. 2563 53 บัตรใกล้หมดอายุ
นางปัจยารัต นาวิศิษฎ์
3183/2558
ไม่ระบุประเภท ,เชียงใหม่ 21 ก.ค. 2563 53 บัตรใกล้หมดอายุ
นายสุชาติ นิ่มแสง
3187/2558
ไม่ระบุประเภท สุโขทัย ,พิษณุโลก ,อุตรดิตถ์ 21 ก.ค. 2563 53 บัตรใกล้หมดอายุ
นายชาย ปริจจาคะ
3180/2558
ไม่ระบุประเภท กำแพงเพชร ,ตาก ,สุโขทัย 21 ก.ค. 2563 53 บัตรใกล้หมดอายุ
นายพจน์ เปี่ยมปัญญา
3184/2558
ไม่ระบุประเภท พิษณุโลก 21 ก.ค. 2563 53 บัตรใกล้หมดอายุ
นางอัจจิมา พลอยสำอางค์ศรี
3189/2558
ไม่ระบุประเภท ระนอง ,ชุมพร 21 ก.ค. 2563 53 บัตรใกล้หมดอายุ
นางธิดารัตน์ ผลแก้ว
3181/2558
ไม่ระบุประเภท ,อุทัยธานี 21 ก.ค. 2563 53 บัตรใกล้หมดอายุ
นางพัชรินทร์ เสนาะสันต์
3185/2558
ไม่ระบุประเภท พิจิตร 21 ก.ค. 2563 53 บัตรใกล้หมดอายุ
นางสาวณัชชา จันทา
3190/2558
ไม่ระบุประเภท อำนาจเจริญ 21 ก.ค. 2563 53 บัตรใกล้หมดอายุ
นางสาวนิษฐา ทองวิเศษ
3182/2558
ไม่ระบุประเภท ปัตตานี ,ยะลา 21 ก.ค. 2563 53 บัตรใกล้หมดอายุ
นายชนันนัทธ์ ธนภัทร์จิระโชติ
2690/2553
ไม่ระบุประเภท หนองคาย ,อุดรธานี ,บึงกาฬ 15 ก.ค. 2563 47 บัตรใกล้หมดอายุ
นางชญาดา อารีพงษ์
2691/2553
ไม่ระบุประเภท อุบลราชธานี 15 ก.ค. 2563 47 บัตรใกล้หมดอายุ
นางสาวนงลักษณ์ เสียงดัง
2658/2553
ไม่ระบุประเภท ประจวบคีรีขันธ์ 21 มิ.ย. 2563 23 บัตรใกล้หมดอายุ
นางสาวนันท์ทกานต์ สายแวว
2670/2553
ไม่ระบุประเภท กรุงเทพมหานคร ,ปทุมธานี 21 มิ.ย. 2563 23 บัตรใกล้หมดอายุ
นางสาวปาริชาติ เทพพานิช
2654/2553
ไม่ระบุประเภท ปทุมธานี 21 มิ.ย. 2563 23 บัตรใกล้หมดอายุ
นางสาวอุษณีย์ ยินดีสิทธิ์
2685/2553
ไม่ระบุประเภท ลพบุรี 21 มิ.ย. 2563 23 บัตรใกล้หมดอายุ
นายปุณพจน์ เขม้นเขตการ
2656/2553
ไม่ระบุประเภท สระบุรี,ขอนแก่น ,ลพบุรี 21 มิ.ย. 2563 23 บัตรใกล้หมดอายุ
นายณัฐพงษ์ คุณฟอง
2688/2553
ไม่ระบุประเภท เลย ,ขอนแก่น ,มหาสารคาม 21 มิ.ย. 2563 23 บัตรใกล้หมดอายุ
นางอารีรัตน์ ธงไชย
3179/2558
ไม่ระบุประเภท อ่างทอง ,สุพรรณบุรี ,สิงห์บุรี 15 มิ.ย. 2563 17 บัตรใกล้หมดอายุ
นายสุเมธ บัวบูชา
3178/2558
ไม่ระบุประเภท พังงา 15 มิ.ย. 2563 17 บัตรใกล้หมดอายุ
นางสาวพิมประภัส ป่องเต่า
3175/2558
ไม่ระบุประเภท กรุงเทพมหานคร 4 มิ.ย. 2563 6 บัตรใกล้หมดอายุ
นางกุลณิชชา ชูชาติ
2642/2553
ไม่ระบุประเภท ระนอง 4 มิ.ย. 2563 6 บัตรใกล้หมดอายุ
นายสฤษดิ์ ภูพีระสุงพงษ์
3176/2558
ไม่ระบุประเภท กรุงเทพมหานคร ,สมุทรปราการ ,นนทบุรี 4 มิ.ย. 2563 6 บัตรใกล้หมดอายุ
นางสาวธนธร ภูมี
3172/2558
ไม่ระบุประเภท นนทบุรี ,กรุงเทพมหานคร ,สมุทรสาคร 4 มิ.ย. 2563 6 บัตรใกล้หมดอายุ
นางสาวปฏิญญา แกล้วทนงค์
3174/2558
ไม่ระบุประเภท ตรัง ,กรุงเทพมหานคร 4 มิ.ย. 2563 6 บัตรใกล้หมดอายุ
นายยนต์ พรหมแดง
2640/2553
ไม่ระบุประเภท หนองบัวลำภู 4 มิ.ย. 2563 6 บัตรใกล้หมดอายุ
นางสาวกนกพรรณ ทิศเชย
2618/2553
ไม่ระบุประเภท เชียงราย 1 มิ.ย. 2563 3 บัตรใกล้หมดอายุ
นางสาวบัณฑิตา สุปัญญา
2624/2553
ไม่ระบุประเภท กรุงเทพมหานคร ,นนทบุรี ,ปทุมธานี 1 มิ.ย. 2563 3 บัตรใกล้หมดอายุ
นางผ่องศรี หิรัญบริรักษ์
2626/2553
ไม่ระบุประเภท สุรินทร์ 1 มิ.ย. 2563 3 บัตรใกล้หมดอายุ