รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนทำหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ที่บัตรใกล้หมดอายุ

กรุณากรอกข้อมูลผู้ขึ้นทะเบียนที่ต้องการค้นหา
ชื่อ :  สกุล   *
วันที่บัตรหมดอายุ ตั้งแต่ :
  

ชื่อ-สกุล เลขทะเบียน ประเภทผู้ขึ้นทะเบียน จังหวัดที่ปฏิบัติหน้าที่ วันที่บัตรหมดอายุ จำนวนวัน หมายเหตุ
1 ถึง 64 ของ 64 | ไปที่หน้า
นางปางณดา รักษกุล
3372/2559
ไม่ระบุประเภท สงขลา 12 ก.ค. 2564 54 บัตรใกล้หมดอายุ
นายทศพล จันทราภิรมย์
3373/2559
ไม่ระบุประเภท ปทุมธานี 12 ก.ค. 2564 54 บัตรใกล้หมดอายุ
นางทิชากร เปรมปราโมทย์
3374/2559
ไม่ระบุประเภท ปัตตานี 12 ก.ค. 2564 54 บัตรใกล้หมดอายุ
นางสาวเจตนาถ แซ่เจี่ย
3369/2559
ไม่ระบุประเภท สงขลา 10 ก.ค. 2564 52 บัตรใกล้หมดอายุ
นางนาฏยา ปาเป้า
3370/2559
ไม่ระบุประเภท สงขลา 10 ก.ค. 2564 52 บัตรใกล้หมดอายุ
นางพรทิพย์ อรรคพันธุ์
3371/2559
ไม่ระบุประเภท พระนครศรีอยุธยา ,อ่างทอง ,ปทุมธานี 10 ก.ค. 2564 52 บัตรใกล้หมดอายุ
นางดวงฤดี สุริยันยงค์
3366/2559
ไม่ระบุประเภท สงขลา 4 ก.ค. 2564 46 บัตรใกล้หมดอายุ
นางสาวศิวาภรณ์ เจริญสุทธินันท์
3368/2559
ไม่ระบุประเภท ,สกลนคร 4 ก.ค. 2564 46 บัตรใกล้หมดอายุ
นางสาวกรรณิการ กันต์รพีเกสร
1606/2544
ไม่ระบุประเภท เชียงใหม่ 3 ก.ค. 2564 45 บัตรใกล้หมดอายุ
นางณิชาภัทร รุจิรดาพร
2804/2554
ไม่ระบุประเภท พะเยา 27 มิ.ย. 2564 39 บัตรใกล้หมดอายุ
นายอรรถพล วงศ์กระจ่าง
3363/2559
ไม่ระบุประเภท สงขลา 26 มิ.ย. 2564 38 บัตรใกล้หมดอายุ
นางฉมชบา วสนานนท์
3360/2559
ไม่ระบุประเภท สมุทรปราการ ,กรุงเทพมหานคร 26 มิ.ย. 2564 38 บัตรใกล้หมดอายุ
นายอุบล พงษ์พัฒน์
3364/2559
ไม่ระบุประเภท พิษณุโลก 26 มิ.ย. 2564 38 บัตรใกล้หมดอายุ
นายสมศักดิ์ สัมปัญนัง
1458/2549
ไม่ระบุประเภท กาฬสินธุ์ 26 มิ.ย. 2564 38 บัตรใกล้หมดอายุ
นายบรรณ เอี้ยวสกุล
3361/2559
ไม่ระบุประเภท ภูเก็ต ,พังงา 26 มิ.ย. 2564 38 บัตรใกล้หมดอายุ
นางสาวปริณดา โนมะยา
3362/2559
ไม่ระบุประเภท ชลบุรี ,บุรีรัมย์ ,นครราชสีมา 26 มิ.ย. 2564 38 บัตรใกล้หมดอายุ
นางนารดา แก้วนาพันธ์
2803/2554
ไม่ระบุประเภท ชุมพร ,ระนอง 21 มิ.ย. 2564 33 บัตรใกล้หมดอายุ
นางสาวธิตินันท์ เยส่อ
3356/2559
ไม่ระบุประเภท เชียงใหม่ ,เชียงราย ,ลำพูน 19 มิ.ย. 2564 31 บัตรใกล้หมดอายุ
นางนริสสา ชุ่มอุ่น
3357/2559
ไม่ระบุประเภท นครศรีธรรมราช 19 มิ.ย. 2564 31 บัตรใกล้หมดอายุ
นางสาวกรรทิพย์ ทองช้อย
3358/2559
ไม่ระบุประเภท นนทบุรี 19 มิ.ย. 2564 31 บัตรใกล้หมดอายุ
นางสาวรมย์ณลิน พิลาภ
3359/2559
ไม่ระบุประเภท ร้อยเอ็ด ,มหาสารคาม ,กาฬสินธุ์ 19 มิ.ย. 2564 31 บัตรใกล้หมดอายุ
นายสุพจน์ ธรรมา
3353/2559
ไม่ระบุประเภท สมุทรปราการ ,ขอนแก่น ,กรุงเทพมหานคร 14 มิ.ย. 2564 26 บัตรใกล้หมดอายุ
นางสาวสุรินธร ชาญสมร
3354/2559
ไม่ระบุประเภท นนทบุรี 14 มิ.ย. 2564 26 บัตรใกล้หมดอายุ
นายอิสรารัฐต์ ไสยวงศ์
3355/2559
ไม่ระบุประเภท ลำพูน ,ลำปาง 14 มิ.ย. 2564 26 บัตรใกล้หมดอายุ
นางปัทมา ก้อนแหวน
518/2544
ไม่ระบุประเภท กรุงเทพมหานคร ,ปทุมธานี ,นนทบุรี 12 มิ.ย. 2564 24 บัตรใกล้หมดอายุ
นายสมหวัง รวยสูงเนิน
1081/2544
ไม่ระบุประเภท นครราชสีมา 12 มิ.ย. 2564 24 บัตรใกล้หมดอายุ
นายศุภกฤษ ตะภา
1441/2544
ไม่ระบุประเภท นครราชสีมา 12 มิ.ย. 2564 24 บัตรใกล้หมดอายุ
นายชูชาติ เจริญลาภ
3351/2559
ไม่ระบุประเภท อุตรดิตถ์ 9 มิ.ย. 2564 21 บัตรใกล้หมดอายุ
นายศักรินทร์ ปานกลาง
3352/2559
ไม่ระบุประเภท ร้อยเอ็ด 9 มิ.ย. 2564 21 บัตรใกล้หมดอายุ
นายกฤษตะวัน พริกคง
2773/2554
ไม่ระบุประเภท นครศรีธรรมราช ,สุราษฎร์ธานี ,พัทลุง 7 มิ.ย. 2564 19 บัตรใกล้หมดอายุ
นางสาวณัฐนันท์ พิทักษา
2779/2554
ไม่ระบุประเภท นครราชสีมา 7 มิ.ย. 2564 19 บัตรใกล้หมดอายุ
นางสุทิตา พิชัยรัตน์
2794/2554
ไม่ระบุประเภท กรุงเทพมหานคร ,ภูเก็ต 7 มิ.ย. 2564 19 บัตรใกล้หมดอายุ
นางชุติมา ปัญญาพรม
2775/2554
ไม่ระบุประเภท น่าน 7 มิ.ย. 2564 19 บัตรใกล้หมดอายุ
นางสาวธันวดี รู้รอบ
2781/2554
ไม่ระบุประเภท นครราชสีมา 7 มิ.ย. 2564 19 บัตรใกล้หมดอายุ
นายวาทิศ สอนกอง
2801/2554
ไม่ระบุประเภท ,ชัยภูมิ ,ขอนแก่น 7 มิ.ย. 2564 19 บัตรใกล้หมดอายุ
นายโชคชัย บุญชูช่วย
2776/2554
ไม่ระบุประเภท ชลบุรี 7 มิ.ย. 2564 19 บัตรใกล้หมดอายุ
นางสาวนัฐกาญจน์ ตั้งพลาดิศัย
2782/2554
ไม่ระบุประเภท สงขลา 7 มิ.ย. 2564 19 บัตรใกล้หมดอายุ
นายกฤษตะวัน พริกคง
2773/2554
ไม่ระบุประเภท นครศรีธรรมราช ,สุราษฎร์ธานี ,พัทลุง 7 มิ.ย. 2564 19 บัตรใกล้หมดอายุ
นางณัฐกิจ พลเยี่ยม
2778/2554
ไม่ระบุประเภท ลำพูน 7 มิ.ย. 2564 19 บัตรใกล้หมดอายุ
นางสาวยุวพร พลรักษ์
2787/2554
ไม่ระบุประเภท กรุงเทพมหานคร ,ตรัง 7 มิ.ย. 2564 19 บัตรใกล้หมดอายุ
นายรงค์รบ น้อยสกุล
3333/2559
ไม่ระบุประเภท เลย ,สมุทรสาคร 2 มิ.ย. 2564 14 บัตรใกล้หมดอายุ
นายนพดล พรหมสาขา ณ สกลนคร
3318/2559
ไม่ระบุประเภท นครราชสีมา 2 มิ.ย. 2564 14 บัตรใกล้หมดอายุ
นางสาวอัญชลี บุญรัตนา
3348/2559
ไม่ระบุประเภท สงขลา 2 มิ.ย. 2564 14 บัตรใกล้หมดอายุ
นายศักดิ์สิทธิ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
3339/2559
ไม่ระบุประเภท สงขลา 2 มิ.ย. 2564 14 บัตรใกล้หมดอายุ
นางสาวพิมลพร อินทนุพัฒน์
3326/2559
ไม่ระบุประเภท เพชรบุรี 2 มิ.ย. 2564 14 บัตรใกล้หมดอายุ
นางณภัทร สอนศีลพงศ์
3313/2559
ไม่ระบุประเภท นครราชสีมา ,ชัยภูมิ ,บุรีรัมย์ 2 มิ.ย. 2564 14 บัตรใกล้หมดอายุ
นายสุเวคี ศรีวันทนาสกุล
3344/2559
ไม่ระบุประเภท พิษณุโลก 2 มิ.ย. 2564 14 บัตรใกล้หมดอายุ
นางรุ่งประภา วรจันทรา
3334/2559
ไม่ระบุประเภท สิงห์บุรี ,ลพบุรี ,อ่างทอง 2 มิ.ย. 2564 14 บัตรใกล้หมดอายุ
นางนุชนารถ โรจนอุดมศาสตร์
3320/2559
ไม่ระบุประเภท ยะลา 2 มิ.ย. 2564 14 บัตรใกล้หมดอายุ
นางสาวเอื้อมเดือน นามวิเศษ
3350/2559
ไม่ระบุประเภท เพชรบูรณ์ ,ลำปาง ,สระบุรี 2 มิ.ย. 2564 14 บัตรใกล้หมดอายุ
นางสาวสายใจ ภู่สุด
3340/2559
ไม่ระบุประเภท นครปฐม ,สมุทรสงคราม 2 มิ.ย. 2564 14 บัตรใกล้หมดอายุ
นายฟุรกรณ์ บือแน
3328/2559
ไม่ระบุประเภท ปัตตานี ,ยะลา 2 มิ.ย. 2564 14 บัตรใกล้หมดอายุ
นางณัฐณิชา ยุทธวงศื
3314/2559
ไม่ระบุประเภท ตาก ,กำแพงเพชร ,สุโขทัย 2 มิ.ย. 2564 14 บัตรใกล้หมดอายุ
นางสาวอรพรรณ ปานฝึกดี
3345/2559
ไม่ระบุประเภท ลพบุรี 2 มิ.ย. 2564 14 บัตรใกล้หมดอายุ
นางสาวศิรินทรา ตุ้ยหล้า
3336/2559
ไม่ระบุประเภท ร้อยเอ็ด ,มหาสารคาม ,กาฬสินธุ์ 2 มิ.ย. 2564 14 บัตรใกล้หมดอายุ
นางสาวนันทวัน นวลสุภา
3321/2559
ไม่ระบุประเภท สิงห์บุรี 2 มิ.ย. 2564 14 บัตรใกล้หมดอายุ
นายสุขเชษฐ์ พสุนนท์
3341/2559
ไม่ระบุประเภท อำนาจเจริญ ,มุกดาหาร ,ยโสธร 2 มิ.ย. 2564 14 บัตรใกล้หมดอายุ
นางสาวมยุรฉัตร ตางระแม
3330/2559
ไม่ระบุประเภท ปทุมธานี ,สมุทรปราการ ,นนทบุรี 2 มิ.ย. 2564 14 บัตรใกล้หมดอายุ
นายตุลพันธ์ รัตน์ธรรมดิษฐ์
3316/2559
ไม่ระบุประเภท อ่างทอง ,ระยอง ,ลำปาง 2 มิ.ย. 2564 14 บัตรใกล้หมดอายุ
นางสาวอรรัญชนา ธรรมชัย
3346/2559
ไม่ระบุประเภท ระยอง 2 มิ.ย. 2564 14 บัตรใกล้หมดอายุ
นางสาวศศิพร เลิศรันตพันธุ์
3338/2559
ไม่ระบุประเภท ตาก 2 มิ.ย. 2564 14 บัตรใกล้หมดอายุ
นางสาวประทีป เล่งน้อย
3324/2559
ไม่ระบุประเภท สงขลา 2 มิ.ย. 2564 14 บัตรใกล้หมดอายุ
นางสาวกายทิพย์ เจริญรื่น
3310/2559
ไม่ระบุประเภท กรุงเทพมหานคร ,นครปฐม ,นนทบุรี 2 มิ.ย. 2564 14 บัตรใกล้หมดอายุ
นางสาวสุภาพ แสงดี
3342/2559
ไม่ระบุประเภท สงขลา 2 มิ.ย. 2564 14 บัตรใกล้หมดอายุ