รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนทำหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ที่บัตรใกล้หมดอายุ

กรุณากรอกข้อมูลผู้ขึ้นทะเบียนที่ต้องการค้นหา
ชื่อ :  สกุล   *
วันที่บัตรหมดอายุ ตั้งแต่ :
  

ชื่อ-สกุล เลขทะเบียน ประเภทผู้ขึ้นทะเบียน จังหวัดที่ปฏิบัติหน้าที่ วันที่บัตรหมดอายุ จำนวนวัน หมายเหตุ
1 ถึง 54 ของ 54 | ไปที่หน้า
นางพวงเพชร พงษ์ไพโรจน์
3231/2558
ไม่ระบุประเภท ลำปาง 7 ก.ย. 2563 58 บัตรใกล้หมดอายุ
นางสาวลาตีฟ๊ะ แมเราะ
3232/2558
ไม่ระบุประเภท นราธิวาส 7 ก.ย. 2563 58 บัตรใกล้หมดอายุ
นายแวอาซิ เจ๊ะนะ
3229/2558
ไม่ระบุประเภท ,นราธิวาส 6 ก.ย. 2563 57 บัตรใกล้หมดอายุ
นางสาวสุมารินทร์ ใจทิพย์
3230/2558
ไม่ระบุประเภท น่าน 6 ก.ย. 2563 57 บัตรใกล้หมดอายุ
นางสาวนิตยา ยุทธโอภาส
3227/2558
ไม่ระบุประเภท อุทัยธานี ,ชัยนาท ,นครสวรรค์ 6 ก.ย. 2563 57 บัตรใกล้หมดอายุ
นางนีซะ บือซา
3228/2558
ไม่ระบุประเภท ,นราธิวาส 6 ก.ย. 2563 57 บัตรใกล้หมดอายุ
นางสาวนิตยา อูเซ็ง
3211/2558
ไม่ระบุประเภท นราธิวาส 1 ก.ย. 2563 52 บัตรใกล้หมดอายุ
นางสาววันนูรีดา บินอีซอ
3222/2558
ไม่ระบุประเภท นราธิวาส 1 ก.ย. 2563 52 บัตรใกล้หมดอายุ
นางสาวฟารีซาห์ หะยีเซ็ง
3215/2558
ไม่ระบุประเภท นราธิวาส ,เลย ,ปัตตานี 1 ก.ย. 2563 52 บัตรใกล้หมดอายุ
นางสาวซาดีดะห์ กูโน
3208/2558
ไม่ระบุประเภท นราธิวาส 1 ก.ย. 2563 52 บัตรใกล้หมดอายุ
นางสาวจุฑารัตน์ จีนจรรยา
3226/2558
ไม่ระบุประเภท อ่างทอง 1 ก.ย. 2563 52 บัตรใกล้หมดอายุ
นางสาวมัสตูรา ยามิง
3219/2558
ไม่ระบุประเภท นราธิวาส 1 ก.ย. 2563 52 บัตรใกล้หมดอายุ
นางสาวนูรีดา เจ๊ะซอ
3212/2558
ไม่ระบุประเภท นราธิวาส 1 ก.ย. 2563 52 บัตรใกล้หมดอายุ
นางสาวกิ่งกาญ ตันอุดมศักดิ์
3205/2558
ไม่ระบุประเภท นราธิวาส 1 ก.ย. 2563 52 บัตรใกล้หมดอายุ
นางสาวสารีฝ๊ะ มุสอ
3223/2558
ไม่ระบุประเภท นราธิวาส 1 ก.ย. 2563 52 บัตรใกล้หมดอายุ
นางมาเรียม อิสลามธรรมธาดา
3216/2558
ไม่ระบุประเภท นราธิวาส 1 ก.ย. 2563 52 บัตรใกล้หมดอายุ
นายดำรงค์ บุญปัญญารักษ์
3209/2558
ไม่ระบุประเภท อำนาจเจริญ ,ยโสธร ,อุบลราชธานี 1 ก.ย. 2563 52 บัตรใกล้หมดอายุ
นางสาววาสนา อูแซดอเลาะ
3220/2558
ไม่ระบุประเภท นราธิวาส 1 ก.ย. 2563 52 บัตรใกล้หมดอายุ
นางสาวพัชนี ชูฉางหวาง
3213/2558
ไม่ระบุประเภท นราธิวาส 1 ก.ย. 2563 52 บัตรใกล้หมดอายุ
นางสาวกุสุมาลย์ วุฒิศาสตร์
3206/2558
ไม่ระบุประเภท นราธิวาส 1 ก.ย. 2563 52 บัตรใกล้หมดอายุ
นางสาวสีตีอามีเนาะ ลาเต๊ะ
3224/2558
ไม่ระบุประเภท นราธิวาส 1 ก.ย. 2563 52 บัตรใกล้หมดอายุ
นางสาวมัสตรี ยะภา
3217/2558
ไม่ระบุประเภท นราธิวาส 1 ก.ย. 2563 52 บัตรใกล้หมดอายุ
นางสาวต่วนนะ อัลยุพรี
3210/2558
ไม่ระบุประเภท นราธิวาส 1 ก.ย. 2563 52 บัตรใกล้หมดอายุ
นางวาสนา กาญจนะ
3221/2558
ไม่ระบุประเภท นราธิวาส ,ปัตตานี ,สงขลา 1 ก.ย. 2563 52 บัตรใกล้หมดอายุ
นางสาวพชรนันท์ วรงคไพสิฐ
3214/2558
ไม่ระบุประเภท นราธิวาส 1 ก.ย. 2563 52 บัตรใกล้หมดอายุ
นางชัชฎา พิมพ์ปรีชา
3207/2558
ไม่ระบุประเภท อุตรดิตถ์ 1 ก.ย. 2563 52 บัตรใกล้หมดอายุ
นางสาวอภิญญา ท้วมจุ้ย
3225/2558
ไม่ระบุประเภท นราธิวาส 1 ก.ย. 2563 52 บัตรใกล้หมดอายุ
นางมัสนี และ
3218/2558
ไม่ระบุประเภท นราธิวาส 1 ก.ย. 2563 52 บัตรใกล้หมดอายุ
นางสาวรษิดา คชเดช
870/2548
ไม่ระบุประเภท ,อุทัยธานี 21 ส.ค. 2563 41 บัตรใกล้หมดอายุ
นายกอบกิจ สิทธิธนกานต์
897/2548
ไม่ระบุประเภท สมุทรสงคราม ,นครนายก ,พระนครศรีอยุธยา 21 ส.ค. 2563 41 บัตรใกล้หมดอายุ
นางสาวทัศนียา วงศ์จันทร์
723/2548
ไม่ระบุประเภท เชียงใหม่ 21 ส.ค. 2563 41 บัตรใกล้หมดอายุ
นางประคอง เกลื่อนการ
2312/2548
ไม่ระบุประเภท ตรัง 21 ส.ค. 2563 41 บัตรใกล้หมดอายุ
นางกานต์สินี ฉิมพลี
1219/2548
ไม่ระบุประเภท ตรัง ,พัทลุง 21 ส.ค. 2563 41 บัตรใกล้หมดอายุ
นางรัชฎาภรณ์ อริยวงศ์
2172/2548
ไม่ระบุประเภท กระบี่ ,พังงา ,นครศรีธรรมราช 21 ส.ค. 2563 41 บัตรใกล้หมดอายุ
นางเพ็ญพิศ เฉยเกิด
3204/2558
ไม่ระบุประเภท ,เพชรบูรณ์ 19 ส.ค. 2563 39 บัตรใกล้หมดอายุ
นางสาวจิรนัน พรามกุล
3203/2558
ไม่ระบุประเภท ,แพร่ 19 ส.ค. 2563 39 บัตรใกล้หมดอายุ
นางสาวจิรนัน พรามกุล
3203/2558
ไม่ระบุประเภท ภูเก็ต 19 ส.ค. 2563 39 บัตรใกล้หมดอายุ
นางดุษฎี นามวิเศษ
3201/2558
ไม่ระบุประเภท มหาสารคาม ,ร้อยเอ็ด ,กาฬสินธุ์ 13 ส.ค. 2563 33 บัตรใกล้หมดอายุ
นางเบญจา จิญกาญจน์
3202/2558
ไม่ระบุประเภท ชุมพร 13 ส.ค. 2563 33 บัตรใกล้หมดอายุ
นางขวัญดาว จันทร์มาลา
3200/2558
ไม่ระบุประเภท สกลนคร 13 ส.ค. 2563 33 บัตรใกล้หมดอายุ
นางกัลยา จันทร์ศรี
3198/2558
ไม่ระบุประเภท กระบี่ ,นครศรีธรรมราช ,สุราษฎร์ธานี 12 ส.ค. 2563 32 บัตรใกล้หมดอายุ
นางสาวหนึ่งฤทัย ใจมอย
3196/2558
ไม่ระบุประเภท เชียงใหม่ ,เชียงราย ,พะเยา 9 ส.ค. 2563 29 บัตรใกล้หมดอายุ
นางสาวประภัสสร ทาระพันธ์
3193/2558
ไม่ระบุประเภท สุรินทร์ 9 ส.ค. 2563 29 บัตรใกล้หมดอายุ
นางอรอุษา คล่องพานิชย์
3197/2558
ไม่ระบุประเภท ,ขอนแก่น 9 ส.ค. 2563 29 บัตรใกล้หมดอายุ
นางพวงผกา คัมภิรานนท์
3194/2558
ไม่ระบุประเภท ,สระบุรี 9 ส.ค. 2563 29 บัตรใกล้หมดอายุ
นายยงยุทธ์ ธาราวัชรศาสตร์
3195/2558
ไม่ระบุประเภท ,นครสวรรค์ 9 ส.ค. 2563 29 บัตรใกล้หมดอายุ
นางเด่นนภา ภัทรประสงค์
3192/2558
ไม่ระบุประเภท พะเยา 9 ส.ค. 2563 29 บัตรใกล้หมดอายุ
นายสุชาติ นิ่มแสง
3187/2558
ไม่ระบุประเภท สุโขทัย ,พิษณุโลก ,อุตรดิตถ์ 21 ก.ค. 2563 10 บัตรใกล้หมดอายุ
นางสาวณัชชา จันทา
3190/2558
ไม่ระบุประเภท อำนาจเจริญ 21 ก.ค. 2563 10 บัตรใกล้หมดอายุ
นายชาย ปริจจาคะ
3180/2558
ไม่ระบุประเภท กำแพงเพชร ,ตาก ,สุโขทัย 21 ก.ค. 2563 10 บัตรใกล้หมดอายุ
นางสาวสาวิตรี พลทวี
3191/2558
ไม่ระบุประเภท สระบุรี,สิงห์บุรี 21 ก.ค. 2563 10 บัตรใกล้หมดอายุ
นางสาวสมลักษณ์ อ่อนกล้า
3186/2558
ไม่ระบุประเภท ,กำแพงเพชร 21 ก.ค. 2563 10 บัตรใกล้หมดอายุ
นายชนันนัทธ์ ธนภัทร์จิระโชติ
2690/2553
ไม่ระบุประเภท หนองคาย ,อุดรธานี ,บึงกาฬ 15 ก.ค. 2563 4 บัตรใกล้หมดอายุ
นางชญาดา อารีพงษ์
2691/2553
ไม่ระบุประเภท อุบลราชธานี 15 ก.ค. 2563 4 บัตรใกล้หมดอายุ