การยื่นคำขอเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

- กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็น ( * ) ให้ครบถ้วน -
*  ประสงค์ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำหน้าที่ : วันที่ยื่นคำขอ 
*  เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน :   
ออกโดย :
วันออกบัตร :    วันหมดอายุ :
* ชื่อ - สกุล : ชื่อ  สกุล   
*วัน/เดือน/ปี เกิด : อายุ :
สัญชาติ:
มีภูมิลำเนาอยู่ที่ : เลขที่  หมู่ที่   
ซอย : ถนน
จังหวัด : อำเภอ ตำบล
รหัสไปรษณีย์ :
มีที่อยู่ปัจจุบันที่ :
เลขที่ : หมู่ที่   
ซอย : ถนน
จังหวัด : อำเภอ ตำบล
รหัสไปรษณีย์ :  โทรศัพท์ 
โทรสาร :  โทรศัพท์มือถือ 
Email :  * เพื่อรับการแจ้งเตือนจากระบบ
อาชีพปัจจุบัน :   
ตำแหน่ง :
บัตรประจำตัวข้าราชการ :
ออกโดย :
วันออกบัตร :       วันหมดอายุ :
สังกัด :
สถานที่ทำงาน :
ซอย : ถนน
จังหวัด : อำเภอ ตำบล
รหัสไปรษณีย์ :  โทรศัพท์
ข้อมูลการศึกษา (กรุณากรอกข้อมูลที่ตรงกับแบบคำขอ)
 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา  
ระดับการศึกษา :
วุฒิการศึกษา :
สำเร็จการศึกษาจากคณะ :       
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา :
ปีการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา :
การฝึกอบรม
 ผ่านการอบรมตามหลักสูตรผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
จัดโดย :     เมื่อวันที่ :   รูปแบบ 01/01/2556
 ประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน
ชื่อหน่วยงานปฏิบัติงานครั้งล่าสุด :
ช่วงเวลาที่ปฏิบัติงานตั้งแต่หน่วยงานแรกถึงปัจจุบัน : ตั้งแต่   ถึง ปัจจุบัน   รวมระยะเวลา    ปี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
เมื่อได้รับขึ้นทะเบียนมีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในสถานีตำรวจและศาลในท้องที่จังหวัดต่างๆ ดังต่อไปนี้
(1) จังหวัด  :
(2) จังหวัด  :
(3) จังหวัด  :
  

ข้อควรระวัง!!
1. การกรอกข้อมูลในคำขอ ท่านจะต้องตรวจทานให้ถูกต้องและสมบูรณ์ก่อนที่จะส่งคำขอ
2. ชื่อ - สกุล ที่ใช้ในคำขอจะต้องเป็น ชื่อ-สกุล ที่ตรงกับในบัตรประจำตัวประชาชน
3. กรุณาตรวจสอบหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนให้ถูกต้อง เพราะเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนของท่านจะใช้เป็นเลขอ้างอิงในการจัดทำทะเบียนคำขอและขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ต่อไป


 **หมายเหตุ ** : การกรอกข้อมูลคำขอข้างต้นถือว่าผู้ยื่นคำขอเป็นผู้ลงลายมือชื่อและรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 ดังนั้น หากผู้ยื่นคำขอเจตนากรอกข้อมูลอันเป็นเท็จอาจมีความผิดทางอาญาฐานแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137

เนื่องจากท่านไม่ต่ออายุบัตรภายในระยะเวลาที่กำหนด
(ก่อนวันที่บัตรหมดอายุภายใน 45 วัน ) ท่านจึงไม่สามารถลงทะเบียนใหม่ได้
กรุณาติดต่อนายทะเบียนสำนักกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 0 2141 5284-5 , 0 2141 5295

เนื่องจากท่านยื่นใบคำขอแล้วยังไม่เกิน 15 วัน ท่านจึงไม่สามารถยื่นใหม่ได้ กรุณาติดต่อนายทะเบียนสำนักกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
โทร 0 2141 5284-5 , 0 2141 5295

เนื่องจากบัตรของท่านยังไม่ถึงกำหนดต่ออายุ หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาติดต่อนายทะเบียนสำนักกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
0 2141 5284-5 , 0 2141 5295